Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

Ανανέωση βιβλιαρίων ασθενείας ανέργων ηλικίας άνω των 29 έως 55 ετών - δικαιούχοι προϋποθέσεις


ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 29 ΕΩΣ 55 ΕΤΩΝ 

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν.2768/99 ΦΕΚ 273/8-12-1999 τ.Α΄,παρέχεται η δυνατότητα στους ανέργους που ευρίσκονται σε ηλικία από 29 έως 55 ετών (δηλαδή έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος, αλλά όχι το 55ο) να υπαχθούν στον κλάδο ασθενείας σε είδος του φορέα, στον οποίο ασφαλίζονταν κατά τη διακοπή της εργασίας τους, άλλως αν έχουν πραγματοποιήσει ασφάλιση σε περισσότερους φορείς, να υπαχθούν στον φορέα, στον οποίο έχουν ασφαλισθεί για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τις εξής επιπλέον προϋποθέσεις:
  • Να έχουν πραγματοποιήσει εξακόσιες (600) ημέρες εργασίας, οι οποίες προσαυξάνονται ανά εκατό (100) ημέρες για κάθε έτος μετά την συμπλήρωση του 30ου και μέχρι το 54ο έτος της ηλικίας τους. Στο χρόνο αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται χρόνος που έχει διανυθεί στην προαιρετική ασφάλιση ούτε χρόνος που προέρχεται από αναγνωρίσεις (Εγκύκλιος ΙΚΑ 5/2000).
  • Να έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στον ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχών μηνών, πριν από την υποβολή αίτησης για υπαγωγή στην ασφάλιση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού και να κατέχουν κάρτα ανεργίας που να ανανεώνεται από τον ΟΑΕΔ ανά μήνα.
  • Να μην ασφαλίζονται για οποιοδήποτε λόγο στο Δημόσιο ή σε ασφαλιστικό οργανισμό.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  • Αίτηση για υπαγωγή στην ασφάλιση. Όσον αφορά το ΙΚΑ αυτή υποβάλλεται στο Τμήμα Μητρώου του Υποκαταστήματος ΙΚΑ του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
  • Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι ο αιτών είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του επί ένα συνεχές δωδεκάμηνο, κατέχει κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά μήνα και πληροί τις προϋποθέσεις της πρ.4 του άρθρου 5 του Ν.2768/99.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι είναι ανασφάλιστος για τον κλάδο ασθένειας και ότι μόλις αναλάβει εργασία θα το δηλώσει στον ασφαλιστικό του φορέα. Θα δηλώνονται επίσης, όλοι οι ασφαλιστικοί οργανισμοί σε περίπτωση ασφάλισης σε περισσότερους του ενός, στους οποίους ο αιτών ασφαλίσθηκε.
  • Σε περίπτωση ασφάλισης σε περισσότερους του ενός, στους οποίους ο αιτών ασφαλίσθηκε, θα προσκομίζονται οι σχετικές βεβαιώσεις για το χρόνο ασφάλισης στους φορείς αυτούς.
Το δικαίωμα για παροχές ασθένειας σε είδος ισχύει για δύο (2) χρόνιααρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και λήγει με την συμπλήρωση της διετίας. Σε περίπτωση όμως που ο άνεργος υπαχθεί στην ασφάλιση κάποιου φορέα , από ανάληψη εργασίας ή άσκηση επαγγέλματος, πριν από τη λήξη της διετίας, το δικαίωμα για παροχές διατηρείται μέχρι τη θεμελίωση δικαιώματος παροχών από τον επόμενο φορέα, αλλά όχι πέραν του εξαμήνου από την ημερομηνία της υπαγωγής του στη νέα ασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις περί αλλαγής ασφαλιστικού φορέα (άρθρο 8 του Ν.4202/61).

'Άλλοι λόγοι για του οποίους το δικαίωμα για παροχές ασθένειας σε είδος δεν θα διαρκέσει ολόκληρη διετία, είναι η τυχόν απόκτηση ασφαλιστικής ικανότητας από οποιοδήποτε λόγο (π.χ. ως μέλος οικογένειας) ή η συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, επειδή οι εν λόγω διατάξεις καταλαμβάνουν τα πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος. (Από τη συμπλήρωση του 55ου έτους και εφόσον συνεχίζεται η ανεργία, θα εξετασθεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.2434/96 περί της ασφάλισης των άνω των 55 ετών μακροχρόνια ανέργων.)
Τέλος η ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται για ένα εξάμηνο το οποίο ανανεώνεται με τη προσκόμιση βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ ότι ο αιτών συνεχίζει να είναι άνεργος.

Ειδική ρύθμιση μόνο για το 2011 
Ειδικά για το 2011, επειδή  μεγάλος αριθμός εργαζομένων παραμένει άνεργος για μεγαλύτερο της διετίας διάστημα, με αποτέλεσμα να παραμένει ακάλυπτος για υγειονομική περίθαλψη τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένεια του, με την παρ.2 του άρθρου 35, παρατείνεται για ένα (1) ακόμα έτος από τη λήξη της, όχι όμως πέραν της 31 Δεκεμβρίου 2011, η ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων που έχει κάνει χρήση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 5 του ν.2768/99.

Για το 2012 εξαγγέλθηκε νομοθετική ρύθμιση διαβάστε σχετικά με το θέμα εδώ .

Σχετικές διατάξεις: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου