Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

Αναστολή διαδικασιών προσλήψεων κατά την προεκλογική περίοδο


Δελτίο τύπου εξέδωσε το ΑΣΕΠ σχετικά με τις διαδικασίες προσλήψεων στο Δημόσιο κατά την προεκλογική περίοδο.Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, δεν δημοσιεύονται προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων προσωπικού ούτε πράξεις διορισμού, δεν εκδίδονται ανακοινώσεις για πρόσληψη προσωπικού, δεν δημοσιεύονται πίνακες επιλογής προσωπικού τακτικού ή έκτακτου, δεν υπογράφονται πράξεις διορισμού. Οι σχετικές διαδικασίες που είχαν ήδη κινηθεί πριν την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται, δηλαδή αναστέλλονται προσωρινά, και συνεχίζονται αμέσως μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης.

Διαβάστε παρακάτω το πλήρες κείμενο του δελτίου τύπου.

Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

Ανανέωση βιβλιαρίων ασθενείας ανέργων ηλικίας άνω των 29 έως 55 ετών - δικαιούχοι προϋποθέσεις


ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 29 ΕΩΣ 55 ΕΤΩΝ 

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν.2768/99 ΦΕΚ 273/8-12-1999 τ.Α΄,παρέχεται η δυνατότητα στους ανέργους που ευρίσκονται σε ηλικία από 29 έως 55 ετών (δηλαδή έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος, αλλά όχι το 55ο) να υπαχθούν στον κλάδο ασθενείας σε είδος του φορέα, στον οποίο ασφαλίζονταν κατά τη διακοπή της εργασίας τους, άλλως αν έχουν πραγματοποιήσει ασφάλιση σε περισσότερους φορείς, να υπαχθούν στον φορέα, στον οποίο έχουν ασφαλισθεί για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τις εξής επιπλέον προϋποθέσεις:
  • Να έχουν πραγματοποιήσει εξακόσιες (600) ημέρες εργασίας, οι οποίες προσαυξάνονται ανά εκατό (100) ημέρες για κάθε έτος μετά την συμπλήρωση του 30ου και μέχρι το 54ο έτος της ηλικίας τους. Στο χρόνο αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται χρόνος που έχει διανυθεί στην προαιρετική ασφάλιση ούτε χρόνος που προέρχεται από αναγνωρίσεις (Εγκύκλιος ΙΚΑ 5/2000).
  • Να έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στον ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχών μηνών, πριν από την υποβολή αίτησης για υπαγωγή στην ασφάλιση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού και να κατέχουν κάρτα ανεργίας που να ανανεώνεται από τον ΟΑΕΔ ανά μήνα.
  • Να μην ασφαλίζονται για οποιοδήποτε λόγο στο Δημόσιο ή σε ασφαλιστικό οργανισμό.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: