Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2012

180 θέσεις εργασίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου ΘεσσαλονίκηςΜέχρι την Τρίτη 31 Ιουλίου έχουν περιθώριο να στείλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι για την προκήρυξη 180 θέσεων ορισμένου χρόνου (έως 7 μηνών) διαφόρων ειδικοτήτων στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. 

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ
Συμπληρώστε την αίτησή σας ηλεκτρονικά εδώ 

Προσλαμβάνομαι 

Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012

Προκήρυξη 400 θέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στον Δήμο ΘεσσαλονίκηςΑνακοίνωση πρόσληψης εποχιακού προσωπικού τετρακοσίων (400) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας 8 μηνών) για τις Υπηρεσίες Καθαριότητας & Ηλεκτρολογικού του Δήμου Θεσσαλονίκης.


Παραλαβή αιτήσεων πρόσληψης από σήμερα μέχρι και 11/07/2012 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά  µε συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δήμου Θεσσαλονίκης στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Θεσσαλονίκης, Βασιλέως Γεωργίου Α 1, Τ.Κ. 546 40, Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου  υπόψιν κ. Αικατερίνης Ματλά (τηλ. επικοινωνίας: 2310-877128). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων

Διαβάστε - Κατεβάστε :
  1. Το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης σε μορφή .pdf
  2. Έντυπο Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε μορφή .pdf
  3. Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (α. Κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού κώδικα,  β. Απασχόληση σε Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο ως εποχικό προσωπικό το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο) σε μορφή .pdf
  4. Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν μαζί με την αίτηση πρόσληψης σε Ο.Τ.Α. με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε μορφή .pdf 
  5. Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) σε μορφή .pdf